<<  Червня 2021  >>
 Пн  Вт  Ср  Чт  Пт  Сб  Нд 
   1  2  3  4  5  6
  7  8  910111213
14151617181920
21222324252627
282930    

1. Загальні положення

 1. 1.Цей Статут розроблено відповідно до Закону України «Про вищу освіту», Положення про спеціалізований навчальний заклад спортивного профілю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 05 листопада 1999 р. № 2061, інших актів законодавства, які регламентують правову, організаційну, фінансову, господарську та іншу діяльність Олімпійського коледжу імені Івана Піддубного (далі – Коледж).

Розпорядженням Ради Міністрів УРСР від 07 липня 1966 р. № 782-р було утворено Республіканську спеціалізовану школу-інтернат спортивного профілю. Відповідно до наказу Міністерства народної освіти УРСР від 24.04.1990 № 83 «Про реорганізацію загально-освітніх шкіл-інтернатів спортивного профілю республіки в училища олімпійського резерву» Республіканську загальноосвітню школу-інтернат спортивного профілю реорганізовано у Республіканське училище олімпійського резерву; на підставі наказу Міністерства освіти України від 16.06.1992 № 42 «Про перейменування училищ олімпійського резерву в училища фізичної культури» училище перейменоване у Республіканське училище фізичної культури, згодом Республіканське училище олімпійського резерву отримало статус «вище»(наказ Міністерства освіти України від 27.11.1992 № 197 «Про перейменування Республіканського училища фізичної культури на Республіканське вище училище фізичної культури»).

У 2015 р. Республіканське вище училище фізичної культури наказом Міністерства освіти і науки України від 24.07.2015 № 812 «Про перейменування Республіканського вищого училища фізичної культури»перейменовано зі зміною типу навчального закладу в Олімпійський коледж імені Івана Піддубного.

Олімпійський коледж імені Івана Піддубного є правонаступником Республіканського вищого училища фізичної культури.

Повне найменування Коледжу:

 1. українською мовою – Олімпійський коледж імені Івана Піддубного;
 2. англійською мовою - Ivan Piddubny Olympic college.

1.2. Місцезнаходження Коледжу: Україна, 02156, м. Київ, вул. Миколи Матеюка, 4.

1.3. Коледж є закладом вищої освіти із специфічними умовами навчання, який забезпечує відбір та здійснює спортивну підготовку обдарованих дітей та молоді, створює умови для розвитку їх індивідуальних здібностей з метою поглибленого оволодіння спеціалізацією в обраному виді спорту, досягнення високих спортивних результатів та поповнення національних збірних команд. Здобувачі освіти поєднують навчально-тренувальний процес із здобуттям відповідної освіти відповідно до наявних ліцензій на освітню діяльність.

1.4. Коледж заснований на державній формі власності та є неприбутковою бюджетною установою.

1.5. Міністерство освіти і науки України (далі – МОН) реалізує права та обов’язки уповноваженого Кабінетом Міністрів України органу стосовно Коледжу, як центральний орган виконавчої влади у сфері освіти і науки, у підпорядкуванні та сфері управління якого перебуває Коледж.

МОН затверджує статут (нову редакцію) Коледжу, укладає контракт з директором, за поданням вищого колегіального органу громадського самоврядування Коледжу достроково розриває контракт з директором, здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю та дотриманням статуту Коледжу, має інші повноваження, передбачені законодавством.

1.6. Коледж є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки загального і спеціального фондів, відкриті в органах Державного казначейства України, валютні та інші рахунки, відкриті в установах банків, печатку із зображенням герба України та своїм найменуванням.

1.7. Коледж може від свого імені набувати майнових і особистих немайнових прав і мати обов’язки, бути позивачем, відповідачем або третьою особою у судах.

1.8. Коледж у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, указами Президента України, постановами Кабінету Міністрів України, наказами МОН та Міністерства молоді та спорту України (далі – Мінмолодьспорт), іншими актами законодавства.

1.9. Структурні підрозділи Коледжу утворюються за наказом директора Коледжу.

1.9.1. Структурними підрозділами Коледжу є загальноосвітня школа-інтернат спортивного профілю ІІ-ІІІ ступенів, кафедра, предметні (циклові) комісії, бібліотека.

1.9.2. Загальноосвітня школа-інтернат спортивного профілю ІІ-ІІІ ступенів, що забезпечує надання базової середньої та загальної середньої освіти та керується у своїй діяльності Конституцією України, Конвенцією про права дитини, законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Концепцією загальної середньої освіти, Положенням про заклад спеціалізованої освіти спортивного профілю із специфічними умовами навчання, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 5 листопада 1999 р. № 2061 в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 6 лютого 2019 р. №73, цим статутом, іншими нормативно-правовими актами.

1.9.3. Коледж має бібліотеку. Бібліотечний фонд включає навчальну, навчально-методичну, художню літератру та періодичні видання.

1.9.4. Кафедра - це базовий структурний підрозділ Коледжу, що провадить освітню, методичну та/або наукову діяльність за спеціальністю 017 «Фізична культура і спорт». До складу кафедри входять не менше як три особи, які мають науковий ступінь та/або вчене (почесне) звання і для яких кафедра є основним місцем роботи.

1.9.5. Предметна (циклова) комісія – структурний навчально-методичний підрозділ, що проводить виховну, навчальну та методичну роботу з однієї або кількох споріднених навчальних дисциплін. Комісія чтворюється за наказом директора Коледжу. До її складу має входити не менше, ніж три педагогічних працівника.

1.9.5.Структурними підрозділами Коледжу також є: адміністрація; навчально-методична, фінансово-господарська, виховна, спортивна та медична частини; їдальня; гуртожитки.

1.9.6. Коледж може мати інші підрозділи, діяльність яких не заборонена законодавством.

 

2. Концепція освітньої діяльності

2.1. Освітня діяльність Коледжу ґрунтується на концептуальних засадах національної Доктрини розвитку освіти, законах України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про вищу освіту», Державній національній програмі «Освіта» («Україна XXI століття»), Положенні про спеціалізований навчальний заклад спортивного профілю та інших актах законодавства.

2.2. Головною метою Коледжу єзабезпечення реалізації права громадян на освіту, підготовка резерву для збірних команд України з олімпійських видів спорту та видів, що визначені спеціалізацією.

2.3. Основними завданнями Коледжу є:

1) забезпечення реалізації права громадян на освіту на принципах доступності;

2) пошук і відбір спортивно обдарованих дітей та молоді;

3) підготовка спортсменів з олімпійських видів спорту, які здатні успішно брати участь у всеукраїнських та міжнародних спортивних змаганнях різного рівня; формування олімпійського резерву;

4) забезпечення, організація та проведення інтенсивного та високоефективного навчально-тренувального процесу, забезпечення участі учнів і студентів у спортивних змаганнях різного рівня підготовка спортсменів, здатних успішно виступати на престижних міжнародних змаганнях, чемпіонатах світу та Європи, Олімпійських іграх;

5) запровадження системи безперервної та ступеневої освіти для обдарованих і висококваліфікованих спортсменів;

6) виховання активних і свідомих громадян України на гуманних цінностях спорту, античного і сучасного олімпійського руху, української національної фізичної культури;

7) виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей українського народу та інших народів і націй;

8) реалізація права учасників освітнього процесу на вільне формування політичних і світоглядних переконань;

9) формування і розвиток соціально зрілої, творчої особистості з усвідомленою громадянською позицією, почуттям національної самосвідомості, підготовленої особистості до професійного самовизначення;

10) виховання поваги до Конституції України, державних символів України, прав і свобод людини та громадянина, почуття власної гідності, відповідальності за свої дії, свідомого ставлення до обовязків людини і громадянина;

11) розвиток особистості, здібностей і обдарувань, світогляду;

12) виховання свідомого ставлення до свого здоровя та здоровя інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоровя студентів;

13) створення умов для оволодіння системою наукових знань;

14) виконання вимог державних стандартів вищої та загальної середньої освіти;

15) забезпечення основ професійної та практичної підготовки студентів;

16) забезпечення умов та можливостей для здобуття студентами відповідного освітньо-кваліфікаційного рівня та ступеня вищої освіти відповідно до ліцензії на надання освітніх послуг;

17) забезпечення виконання державного замовлення та угод на підготовку фахівців з вищою освітою;

18) видача документів про освіту встановленого зразка;

19) підвищення освітньо-культурного рівня громадян;

20) відбір та забезпечення спортивної підготовки найобдарованіших дітей та молоді, створення умов для розвитку їхніх індивідуальних здібностей з метою досягнення високих спортивних результатів та поновлення збірних команд України у поєднанні зі здобуттям студентами вищої освіти;

21) створення сприятливих умов для студентів з метою повноцінного поєднання навчання, інтенсивних тренувань, відновлення сил (відпочинку);

22) підготовка спортивного резерву до збірних команд України;

23) організація інтенсивного та високоефективного навчально-тренувального процесу, участь у спортивних змаганнях різного рівня;

24) медичне обслуговування осіб, які навчаються, проведення лікувально-профілактичних заходів, дотримання санітарно-гігієнічних вимог, режиму освітнього та тренувального процесів;

25) організація безкоштовного якісного харчування та проживання в гуртожитку осіб, які навчаються (постанова Кабінету Міністрів України від 05.11.1999 №2061 «Про затвердження Положення про спеціалізований навчальний заклад спортивного профілю»);

26) організація навчально-методичної та видавничої діяльності для потреб Коледжу.

3. Обсяг цивільної правоздатності

3.1. Коледж є самостійним, незалежним і відповідальним у прийнятті рішень щодо розвитку академічних свобод, організації освітнього процесу, внутрішнього управління, економічної та іншої діяльності, самостійного добору і розстановки кадрів у межах, встановлених законодавством, що становить зміст його автономії та самоврядування.

Мета, основні завдання та принципи роботи Коледжу, статус окремої юридичної особи Олімпійського коледжу імені Івана Піддубного дають підставу самостійно здійснювати діяльність в межах цивільної правоздатності та визначеної Законом України «Про вищу освіту» автономії та самоврядування. Позиція трудового колективу полягає в неприпустимості ліквідації, реорганізації чи злиття Коледжу з іншими закладами освіти, неприпустимості втручання у його діяльність чи обмеження передбаченої законодавством автономії.

Відповідно до ст.24. Закону України «Про державний бюджет України на 2018 рік», недоцільно та категорично неприпустимо входження Олімпійського коледжу імені Івана Піддубного, що має статус окремої юридичної особи до складу будь-якого вищого навчального закладу ІІІ-ІУ рівня акредації державної власності зокрема, як структурного підрозділу. А також недоцільно та категорично неприпустимо відокремлення будь яких структурних підрозділів Олімпійського коледжу імені Івана Піддубного (загальноосвітньої школи- інтернат ІІ-ІІІ ступенів спортивного профілю) від Олімпійського коледжу імені Івана Піддубного.

3.2. Коледж має право:

1) розробляти та реалізовувати освітні програми в межах ліцензованої спеціальності;

2) визначати форми навчання та організації освітнього процесу;

3) присуджувати ступені вищої освіти здобувачам вищої освіти, які відповідно до законодавства успішно пройшли процедуру атестації після завершення навчання на відповідному рівні освіти;

4) формувати власний штатний розпис відповідно до законодавства;

5) приймати на роботу педагогічних та інших працівників;

6) запроваджувати рейтингове оцінювання досягнень учасників освітнього процесу;

7) надавати додаткові освітні та інші послуги відповідно до законодавства;

8) утворювати, реорганізовувати та ліквідувати свої структурні підрозділи;

9) провадити на підставі відповідних договорів спільну діяльність з навчальними закладами, науковими установами та іншими юридичними особами;

10) утворювати навчальні комплекси;

11) створювати власні або використовувати за договором інші матеріально-технічні бази для провадження освітньої та господарської діяльності;

12) провадити фінансово-господарську та іншу діяльність в Україні та за кордоном відповідно до законодавства та цього статуту;

13) розпоряджатися власними надходженнями, зокрема отриманими від надання платних послуг;

14) отримувати майно, кошти і матеріальні цінності, зокрема будинки, споруди, обладнання, транспортні засоби, від державних органів, органів місцевого самоврядування, юридичних і фізичних осіб, у тому числі як благодійну допомогу;

15) спрямовувати кошти на соціальну підтримку педагогічних та інших працівників Коледжу та осіб, які в ньому навчаються;

16) встановлювати власні форми морального та матеріального заохочення учасників освітнього та навчально-виховного процесу;

17) державне нерухоме майно, закріплене за Коледжем на праві господарського відання відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 18 березня 2016 р. №285 «Про закріплення державного майна за Олімпійським коледжем імені Івана Піддубного», використовувати у господарській діяльності з урахуванням обмежень, встановлених законодавством для бюджетних установ;

18) здійснювати капітальне будівництво, реконструкцію, проводити капітальний і поточний ремонт основних фондів;

19) звертатися з ініціативою до органів, що здійснюють управління у сфері вищої освіти, про внесення змін до чинних або розроблення нових нормативно-правових актів у сфері освіти, фізичної культури та спорту;

20) визначати зміст освіти з урахуванням державних стандартів та освітніх програм, установлених для початкового та першого рівнів вищої освіти спеціальності 017 «Фізична культура і спорт»;

21) визначати методи і засоби організації освітнього процесу;

22) визначати варіативну частину робочого навчального плану;

23) в установленому порядку розробляти і впроваджувати експериментальні та індивідуальні робочі навчальні плани;

24) брати участь у спортивних заходах;

25) відряджати і направляти вчителів зі спорту, викладачів, медичних працівників, студентів на змагання та навчально-тренувальні збори;

26) спільно з вищими навчальними закладами, науково-дослідними інститутами та центрами проводити експериментальну, пошукову роботу, що не суперечить законодавству;

27) проходити в установленому порядку державну атестацію та акредитацію;

28) отримувати за результатами акредитації додаткові права та пільги, передбачені для вищих навчальних закладів;

29) готувати фахівців за державним, регіональним замовленням, замовленнями галузевих міністерств, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, місцевих органів виконавчої влади та громадських організацій;

30) користуватися пільгами, встановленими законодавством для вищих навчальних закладів;

31) укладати угоди про спільну діяльність та співпрацю з підприємствами, установами і організаціями в Україні та за її межами для виконання статутних завдань відповідно до законодавства;

32) брати участь у діяльності міжнародних організацій.

3.3.Коледж зобовязаний:

1) забезпечувати якісне надання освітніх послуг, мати внутрішню систему забезпечення якості освітньої діяльності;

2) забезпечувати навчально-тренувальний процес відповідно до індивідуальних планів підготовки;

3) створювати необхідні умови для здобуття вищої освіти особами з особливими освітніми потребами;

4) здійснювати бухгалтерський облік та ведення статистичної звітності згідно з законодавством;

5) своєчасно сплачувати податки та інші відрахування згідно із законодавством;

6) створювати належні умови для високопродуктивної праці, забезпечення додержання законодавства про працю, правил та норм охорони праці, техніки безпеки, соціального страхування, дотримання договірних зобов'язань;

7) виконувати норми і вимоги щодо охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання й відтворення природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки;

8) оприлюднювати на офіційному веб-сайті, на інформаційних стендах та в будь-який інший спосіб інформацію про реалізацію своїх прав і виконання зобов’язань (договорів, угод, контрактів).

4. Організація освітнього, та навчально-тренувального процесів

4.1. Провадження освітньої та навчально-тренувальної діяльності Коледж планує самостійно.

4.2. Основними документами, що регулюють освітній та навчально-тренувальний процес в Коледжі, є:

1) освітня програма загальноосвітньої школи-інтернат спортивного профілю ІІ –ІІІ ступенів

типовий навчальний план з видів спорту;

2) програма з відповідного виду спорту;

3) освітня програма підготовки молодших сеціалістів та бакалаврів

навчальний план Коледжу;

4) річний робочий план Коледжу.

4.3. Відповідно до робочих навчальних планів та програм, педагогічні працівники самостійно обирають підручники, видані під грифом МОН, посібники, тематичний матеріал, педагогічні та тренувальні технології, рекомендовані МОН та Мінмолодьспорту.

4.4. Порядок організації освітнього процесу, форми навчання та контролю за набуттям знань, вмінь і навичок осіб, які навчаються, терміни початку і закінчення навчального року та тривалість канікул встановлюються Коледжем відповідно до законодавства та нормативно-правових актів МОН.

4.5. Мовою викладання в Коледжі є державна мова.

4.6. Відволікання осіб, які навчаються, від навчальних занять на інші види діяльності забороняються (крім випадків, передбачених законодавством).

4.7. Щоденна кількість і послідовність навчальних занять визначається розкладом, який складається на кожний семестр відповідно до санітарно-гігієнічних та педагогічних вимог. Розклад затверджується директором Коледжу.

Крім обов’язкових навчальних та навчально-тренувальних занять в Коледжі проводяться індивідуальні, групові, факультативні та інші заходи, що передбачені окремим розкладом і спрямовані на задоволення освітніх інтересів студентів, розвиток їх творчих здібностей, нахилів і обдарувань.

5. Порядок комплектування студентського складу Коледжу.

5.1. Студентський склад Коледжу комплектується відповідно до Умов прийому до вищих навчальних закладів України, затверджених МОН, Правил прийому до Коледжу, Положенням про заклад спеціалізованої освіти спортивного профілю із специфічними умовами навчання, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 5 листопада 1999 р. № 2061 в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 6 лютого 2019 р. №73

Прийом на навчання до Коледжу, як закладу спеціалізованої освіти спортивного профілю здійснюється на конкурсній основі з числа осіб, які виявили здібності в спорті, пройшли попередню підготовку в закладах фізичної культури і спорту та позашкільної освіти, і кваліфікованих спортсменів, які здатні поповнити збірні команди України з видів спорту.

Студенти Коледжу можуть належати до основного або додаткового контингенту. Основний контингент складається з студентів спортивних відділень Коледжу, а додатковий - формується з числа зарахованих до складу національних збірних команд різних вікових груп спортсменів, які займаються видом спорту, з якого в Коледжі не створено спортивного відділення.

5.2. Організацію прийому студентів до Коледжу, згідно з Правилами прийому, здійснює Приймальна комісія, склад якої затверджується наказом директора і яка діє згідно з Положенням про Приймальну комісію Коледжу. Головою Приймальної комісії є директор Коледжу.

Обов’язковою умовою дляабітурієнтів при вступі до Коледжу є поглиблений медичний огляд, результати якого можуть бути підставою для відмови в зарахуванні.

5.3. Тренувальні заняття для студентів Коледжу проводять педагогічні працівники, які працюють у Коледжі за основним місцем роботи, суміщенням або сумісництвом. Кількісний та персональний склад груп за видами спорту затверджує директор Коледжу.

5.4. У разі закінчення строку дії сертифіката про акредитацію освітньої програми та неотримання Коледжем нового сертифіката про акредитацію, здобувачі вищої освіти, які навчаються за рахунок коштів державного та/або місцевого бюджетів, мають право на переведення до іншого вищого навчального закладу, в якому відповідна освітня програма акредитована, для завершення навчання за кошти державного бюджету у порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України.

6. Учасники освітнього процесу, їх права та обовязки

6.1. Учасниками освітнього процесу в Коледжі є педагогічні працівники, особи, які навчаються,інші працівники Коледжу. Права і обов’язки учасників освітнього процесу визначаються законодавством та цим Статутом.

6.2. Педагогічними працівниками Коледжу можуть бути особи з високими моральними якостями, які мають відповідну педагогічну освіту, належний рівень професійної підготовки, забезпечують результативність та якість своєї роботи, фізичний та психічний стан здоров’я яких дозволяє виконувати професійні обов’язки.

Посади педагогічних працівників можуть займати особи освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста та освітнього рівня магістра відповідної спеціальності.

6.2.1. Робочий час педагогічних працівників:

1) робочий час педагогічного працівника включає час виконання ним навчальної, тренерської, виховної, методичної, організаційної роботи та інших трудових обов’язків;

2) норми часу навчальної роботи в Коледжі визначаються МОН;

3) рекомендований перелік видів навчальної, методичної та організаційної роботи для педагогічних працівників встановлюється МОН;

4) залучення педагогічних працівників до роботи, не передбаченої трудовим договором, може здійснюватися лише за їхньою згодою або у випадках, передбачених законодавством.

6.2.2. Права педагогічних працівників.

Педагогічні працівники Коледжу мають право на:

1) академічну свободу, що реалізується в інтересах особи, суспільства та людства загалом;

2) академічну мобільність для провадження професійної діяльності;

3) захист професійної честі та гідності;

4) участь в управлінні Коледжу, у тому числі обирати та бути обраним до вищого органу громадського самоврядування, педагогічної ради Коледжу;

5) обирання методів та засобів навчання, що забезпечують високу якість освітнього процесу;

6) створення відповідних умов праці, підвищення свого професійного рівня, організацію відпочинку та побуту відповідно до законодавства, нормативних актів Коледжу, умов індивідуального трудового договору та Колективного договору;

7) безоплатне користуватися бібліотечними, інформаційними ресурсами, послугами структурних підрозділів Коледжу у визначеному законодавством порядку;

8) захист права інтелектуальної власності;

9) підвищення кваліфікації та стажування не рідше одного разу на п’ять років;

10) отримання пільгових довгострокових кредитів на будівництво (реконструкцію) і придбання житла в установленому законодавством порядку;

11) участь в об’єднаннях громадян;

12) соціальне та пенсійне забезпечення в установленому законодавством порядку.

6.2.3. Обов’язки педагогічних працівників:

Педагогічні працівники Коледжу зобов’язані:

1) забезпечувати викладання на високому науково-теоретичному і методичному рівні навчальних дисциплін відповідної освітньої програми за спеціальністю;

2) дотримуватися норм педагогічної етики, моралі, поважати гідність осіб, які навчаються в Коледжі, прищеплювати їм любов до України, виховувати їх у дусі українського патріотизму і поваги до Конституції України та державних символів України;

3) розвивати в осіб, які навчаються в Коледжі, самостійність, ініціативу, творчі здібності;

4) дотримуватися законодавства України, Правил внутрішнього розпорядку, статуту Коледжу та інших нормативно-правових актів;

5) виконувати умови контракту чи трудового договору;

6) виконувати накази чи розпорядження директора Коледжу, органів управління освітою.

6.2.4. Гарантії педагогічним та іншим працівникам Коледжу:

1) створення належних умов для праці, підвищення кваліфікації, організації побуту, відпочинку та медичного обслуговування, у тому числі викладачам з інвалідністю;

2) виплати у разі втрати роботи компенсації відповідно до законодавства та колективного договору, що діє в Коледжі.

6.2.5. Директор Коледжу відповідно до законодавства, статуту та колективного договору визначає порядок, встановлює розміри доплат, надбавок, матеріальної допомоги і заохочення педагогічних та інших працівників.

6.2.6. Педагогічним працівникам Коледжу встановлюються доплати за науковий ступінь та звання відповідно до законодавства.

6.2.7. Атестація педагогічних працівників Коледжу є обовязковою. Атестація здійснюється, як правило, один раз на п’ять років відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 06.10.2010 № 930 «Про затвердження Типового положення про атестацію педагогічних працівників».

6.2.8. Педагогічні працівники, які систематично порушують статут, Правила внутрішнього розпорядку Коледжу, не виконують посадові обовязки, умови трудового договору (контракту) або за результатами атестації не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи відповідно до законодавства України.

6.3. Особами, які навчаються в Коледжі, є здобувачі освіти.

6.3.1. Особи, які навчаються в Коледжі, мають право на:

1) вибір форми навчання;

2) безпечні і нешкідливі умови навчання, праці та побуту;

3) трудову діяльність у позанавчальний час;

4) забезпечення гуртожитком на термін навчання у порядку, встановленому законодавством;

5) участь у симпозіумах, виставках, конкурсах, представлення своїх робіт для публікації;

6) участь у заходах з освітньої та спортивної діяльності, що проводяться в Україні та за кордоном, у встановленому законодавством порядку;

7) участь в обговоренні та вирішенні питань удосконалення освітнього процесу, призначення стипендій, організації дозвілля, побуту, оздоровлення;

8) участь у громадських об’єднаннях;

9) участь у діяльності органів громадського самоврядування Коледжу, органів студентського самоврядування;

10) вибір навчальних дисциплін у межах, передбачених відповідною освітньою програмою та робочим навчальним планом;

11) академічну мобільність, у тому числі міжнародну;

12) отримання соціальної допомоги у випадках, встановлених законодавством;

13) зарахування до страхового стажу відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» періодів навчання на денній формі навчання в Коледжі, за умови добровільної сплати страхових внесків;

14) перерву в навчанні, а також поновлення на навчання;

15) участь у формуванні індивідуального навчального плану;

16) моральне та/або матеріальне заохочення за успіхи у навчанні і громадській роботі, за мистецькі та спортивні досягнення тощо;

17) захист від будь-яких форм експлуатації, фізичного та психічного насильства;

18) безоплатне проходження практики на підприємствах, в установах, закладах та організаціях, а також на оплату праці під час виконання виробничих функцій згідно із законодавством;

19) отримання цільових пільгових державних кредитів для здобуття вищої освіти у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України;

20) спеціальний навчально-реабілітаційний супровід та вільний доступ до інфраструктури Коледжу відповідно до медико-соціальних показань за наявності обмежень життєдіяльності, зумовлених станом здоров’я.

6.3.2. Особи, які навчаються в Коледжі за денною формою навчання за рахунок коштів державного та/або місцевого бюджету, мають право на отримання стипендій у встановленому законодавством порядку та можуть отримувати інші стипендії, призначені фізичними (юридичними) особами.

6.3.3. Розмір академічної та соціальної стипендій, порядок їх призначення і виплати встановлюються Кабінетом Міністрів України.

6.3.4. Особи, які навчаються у Коледжі, мають право на отримання студентського квитка, зразок якого затверджується МОН.

6.3.5. Обов’язки осіб, які навчаються у Коледжі.

Особи, які навчаються в Коледжі, зобов’язані:

1) дотримуватися вимог законодавства, цього статуту та Правил внутрішнього розпорядку Коледжу;

2) виконувати вимоги з охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії, протипожежної безпеки, передбачені відповідними правилами та інструкціями.

6.3.6. Студенти, які не засвоюють навчальну та спортивну програми, мають відхилення у стані здоровя, систематично порушують дисципліну, спортивний режим, правила внутрішнього розпорядку, за рішенням педагогічної ради відраховуються із Коледжу. Студентам останнього року навчання, які з обєктивних причин не можуть продовжувати інтенсивні навчально-тренувальні заняття, надається право закінчити Коледж за іншою програмою.

7. Управління Коледжем, права та обов’язки директора Коледжу

7.1. Безпосереднє керівництво діяльністю Коледжем здійснюється директором. Його права, обов’язки та відповідальність визначаються законодавством та статутом Коледжу.

7.1.1. Кандидат на посаду директора Коледжу повинен вільно володіти державною мовою, мати вчене звання та науковий ступінь і стаж роботи на посадах педагогічних працівників не менш як 10 років, бути громадянином України.

7.1.2. Не може бути обрана і призначена (у тому числі виконувачем обов’язків) на посаду директора Коледжу особа, яка:

1) за рішенням суду визнана недієздатною або дієздатність якої обмежена;

2) має судимість (не погашену, не зняту) за вчинення злочину;

3) за вироком суду позбавлена такого права;

4) рішенням суду була визнана винною у вчиненні корупційного правопорушення (протягом року з дня набрання рішенням законної сили);

5) піддавалася адміністративному стягненню за корупційне правопорушення (протягом року з дня набрання рішенням законної сили);

6) підпадає під дію частини третьої статті 1 Закону України «Про очищення влади»;

7) голосувала за диктаторські закони 16 січня 2014 року.

7.2. Директор Коледжу в межах наданих йому повноважень:

1) організовує діяльність Коледжу;

2) вирішує питання фінансово-господарської діяльності Коледжу, формує його структуру і штатний розпис;

3) видає накази і розпорядження, обовязкові для виконання всіма учасниками освітнього та навчально-виховного процесу і структурними підрозділами Коледжу;

4) відповідає за результати діяльності Коледжу перед МОН;

5) є розпорядником майна і коштів;

6) забезпечує виконання фінансового плану (кошторису), укладає угоди, договори;

7) призначає на посаду та звільняє з посади працівників;

8) забезпечує охорону праці, дотримання законності та порядку;

9) визначає функціональні обовязки працівників;

10) формує контингент осіб, які навчаються в Коледжі;

11) за погодженням з органами студентського самоврядування з підстав, установлених Законом України «Про вищу освіту», відраховує з Коледжу та поновлює на навчання в ньому здобувачів вищої освіти;

12) забезпечує організацію та здійснення контролю за виконанням навчальних планів і програм навчальних дисциплін;

13) контролює дотримання всіма підрозділами штатно-фінансової дисципліни;

14) здійснює контроль за якістю роботи педагогічних та інших працівників, організацією освітньої, навчально-виховної та культурно-масової роботи, станом фізичного виховання і здоров’я,

15) забезпечує створення умов для здійснення дієвого та відкритого громадського контролю за діяльністю Коледжу;

16) сприяє та створює умови для діяльності органів студентського самоврядування, організацій профспілок працівників Коледжу і студентів, громадських організацій, які діють у Коледжі;

17) спільно з виборними органами первинних організацій профспілок Коледжу і студентів подає для затвердження вищому колегіальному органу громадського самоврядування Коледжу Правила внутрішнього розпорядку та колективний договір і після затвердження підписує їх.

7.3. Директор Коледжу, обраний на відповідну посаду на час набрання чинності Закону України «Про вищу освіту», продовжує виконувати свої повноваження згідно з укладеним з ним контрактом та має право обиратися на відповідну посаду на ще один строк.

Одна і та сама особа не може бути директором Коледжу більше ніж два строки.

7.4. МОН оголошує конкурс на заміщення посади директора Коледжу не пізніше ніж за два місяці до закінчення строку контракту особи, яка займає цю посаду. У разі дострокового припинення повноважень директора Коледжу конкурс оголошується протягом тижня з дня утворення вакансії.

МОН призначає виконувача обов’язків директора Коледжу, але не більш як на шість місяців.

7.5. МОН протягом двох місяців з дня оголошення конкурсу на посаду директора Коледжу приймає пропозиції щодо кандидатів на посаду директора Коледжу і протягом десяти днів з дня завершення терміну подання відповідних пропозицій вносить кандидатури претендентів, які відповідають вимогам Закону України «Про вищу освіту», до Коледжу для голосування.

7.6. Директор Коледжу обирається шляхом таємного голосування строком на п’ять років з врахуваннямМетодичних рекомендацій щодо особливостей виборчої системи та порядку обрання керівника вищого навчального закладу, затверджених постановою. Кабінету Міністрів України від 05.12.2014 № 726 «Деякі питання реалізації статті 42 Закону України «Про вищу освіту».

7.7. Брати участь у виборах директора Коледжу мають право:

1) кожен педагогічний штатний працівник Коледжу;

2) представники з числа інших штатних працівників, які обираються відповідними працівниками шляхом прямих таємних виборів;

3) виборні представники з числа студентів, які обираються студентами Коледжу шляхом прямих таємних виборів.

При цьому загальна кількість (повний склад) педагогічних (штатних) працівників Коледжу повинна становити не менше 75 відсотків загальної кількості осіб, які мають право брати участь у виборах, кількість виборних представників із числа інших працівників Коледжу – до 10 відсотків, а кількість виборних представників із числа студентів – не менше 15 відсотків осіб, які мають право брати участь у виборах.

7.8. Вибори вважаються такими, що відбулися, якщо участь у них взяли більше 50 відсотків загальної кількості осіб, які мають право брати участь у виборах, кожен з яких має один голос і голосує особисто.

7.9. З особою, яка набрала більше 50 відсотків голосів осіб, які мають право брати участь у виборах, МОН укладає контракт строком на п’ять років не пізніше одного місяця з дня її обрання.

7.10. Директор Коледжу щорічно звітує перед вищим колегіальним органом громадського самоврядування Коледжу та МОН.

7.11. Директор Коледжу зобов’язаний оприлюднювати щорічний звіт про свою діяльність на офіційному веб-сайті Коледжу.

7.12. Директор Коледжу може делегувати частину своїх повноважень своїм заступникам та керівникам структурних підрозділів.

7.13. Директор Коледжу може здійснювати інші передбачені цим Статутом повноваження.

7.14. Директор Коледжу може бути звільнений МОН з посади відповідно до Закону України «Про вищу освіту»:

1) у зв’язку з прийняттям рішення про його відкликання вищим колегіальним органом громадського самоврядування Коледжу;

2) за порушення цього статуту та умов контракту.

8. Органи управління та їх повноваження

8.1. Педагогічна рада Коледжу діє відповідно до положення про педагогічну раду Коледжу, що приймається вищим колегіальним органом громадського самоврядування Коледжу (конференцією).

8.1.1. Порядок утворення та склад педагогічної ради.

8.1.2. Склад педагогічної ради затверджується наказом директора Коледжу терміном на один рік.

8.1.3. Педагогічна рада утворюється в складі директора, заступників директора, завідувачів відділень, голів циклових комісій, педагогічних працівників, завідувача бібліотеки, головного бухгалтера, представників органів студентського самоврядування Коледжу.

8.1.4. Головою педагогічної ради є директор Коледжу, а за його відсутності – заступник директора.

8.1.5. Діловодство педагогічної ради веде секретар, обраний з членів педагогічної ради терміном на один навчальний рік.

8.1.6. Повноваження педагогічної ради.

Педагогічна рада розглядає та обговорює:

1) заходи щодо виконання Коледжем нормативно-правових актів, що регламентують освітній процес, інструкцій та вказівок вищих організацій про підготовку осіб, які навчаються;

2) плани освітньої, методичної роботи, розвитку Коледжу та зміцнення його матеріальної бази;

3) стан і підсумки освітньої та методичної роботи в Коледжі;

4) удосконалення форм і методів навчання;

5) стан і підсумки роботи відділень, досвід роботи кафедри, циклових комісій, бібліотеки, інших структурних підрозділів;

6) стан практичного навчання в Коледжі, посилення звязку теоретичного й практичного навчання;

7) питання підвищення кваліфікації педагогічних працівників Коледжу, розвиток творчої ініціативи педагогічних працівників;

8) впровадження в освітній процес досягнень науки та кращого педагогічного досвіду;

9) питання охорони праці;

10) підсумки семестрових, державних екзаменів та поточного контролю;

11) питання відрахування осіб, які навчаються, за порушення дисципліни, Правил внутрішнього розпорядку гуртожитку, академічної заборгованості, пропусків занять без поважної причини;

12) інші питання роботи Коледжу.

Робота педагогічної ради планується в довільній формі відповідно до потреб Коледжу. Кількість засідань педагогічної ради визначається їх доцільністю, але не може бути менше чотирьох разів на рік. Члени педагогічної ради мають право вносити на розгляд актуальні питання освітнього процесу.

Наглядова рада утворюється для здійснення нагляду за управлінням майном Коледжу, додержання мети його створення.

 1. наказами та розпорядженнями МОН, статутом Коледжу, рішеннями Конференції трудового колективу.

1) розгляд і аналіз пріоритетних напрямів розвитку Коледжу у сферах освіти та спорту;

2) сприяння розв’язанню перспективних завдань розвитку Коледжу;

3) залучення фінансових ресурсів для забезпечення діяльності Коледжу з основних напрямів розвитку і здійснення контролю за їх використанням;

4) сприяння ефективній взаємодії Коледжу з державними органами та органами місцевого самоврядування, науковою громадськістю, суспільно-політичними організаціями та суб’єктами господарської діяльності в інтересах розвитку та підвищення якості освітньої діяльності і конкурентоспроможності Коледжу;

5) сприяння та надання допомоги Коледжу в удосконаленні матеріально-технічної бази навчально-виховного і освітнього процесів та спортивної діяльності;

6) здійснення громадського контролю за діяльністю Коледжу;

До складу наглядової ради не можуть входити працівники Коледжу. Склад наглядової ради та внесення змін до нього затверджуються МОН.

Формування персонального складу здійснюється з числа осіб (за їх згодою), яких рекомендують до участі в роботі цього органу Конференцією трудового колективу. Рішення з питань формування персонального складу наглядової ради вважають ухваленими, якщо за них проголосувало більше 50% членів, присутніх на її засіданні.

Термін повноважень наглядової ради становить п’ять років.

8.2.4. Компетенція наглядової ради:

 1. готує і надає керівництву Коледжу пропозиції щодо визначення пріоритетних напрямів розвитку освітньої, спортивної та інноваційної діяльності Коледжу;
 2. бере участь у розробленні проектів програм, спрямованих на розвиток матеріально-технічної бази Коледжу та його соціальної інфраструктури;
 3. надає пропозиції щодо оптимізації організаційної структури Коледжу за напрямами його статутної діяльності;
 4. здійснює моніторинг стану та якості освітньої, спортивної і міжнародної діяльності Коледжу, сприяє впровадженню в Коледжі інноваційних технології організації освітнього процесу;
 5. здійснює аналіз можливостей, сприяє залученню та надходженню додаткових коштів, матеріальних цінностей та нематеріальних активів для здійснення освітньої, виховної, оздоровчої, спортивної діяльності Коледжу;
 6. здійснює моніторинг ефективності та експертизу економічної, фінансової й господарської діяльності Коледжу, надає рекомендації його керівництву щодо удосконалення механізмів планування витрат, використання майна, земельних ділянок та коштів відповідно до плану розвитку Коледжу;
 7. виконує інші функції відповідно до покладених на неї завдань.
 8. одержувати в установленому порядку від керівництва Коледжу та керівників його структурних підрозділів інформацію та матеріали, необхідні для виконання покладених на неї завдань;
 9. утворювати координаційні комісії, експертні та робочі групи з питань забезпечення та науково-організаційного супроводження виконання своїх повноважень, залучати до роботи в таких комісіях (групах) вітчизняних та зарубіжних вчених, експертів та спеціалістів;
 10. залучати спеціалістів центральних, місцевих органів виконавчої влади та самоврядування, підприємств та установ, за погодженням з їх керівництвом, до проведення аудитів, експертиз та розгляду питань, що належать до її компетенції;
 11. організовувати вивчення передового досвіду підготовки фахівців в інших вищих навчальних закладах, освітніх та наукових установах, організаціях, надавати рекомендації керівництву Коледжу щодо його поширення в практичній діяльності підрозділів Коледжу;
 12. проводити в установленому порядку конференції, семінари, наради з питань, що належать до її компетенції;
 13. надавати рекомендації керівництву Коледжу щодо шляхів та методів удосконалення його статутної діяльності;
 14. інформувати МОН про стан діяльності та рівень ефективності управління Коледжу, вносити пропозиції щодо вжиття заходів з ліквідації виявлених порушень;
 15. вносити вищому колегіальному органу громадського самоврядування Коледжу подання про відкликання директора Коледжу з підстав, передбачених законодавством, статутом Коледжу, контрактом;
 16. висвітлювати свою діяльність у засобах масової інформації, оприлюднювати результати своєї роботи на зборах, конференціях, спеціальних стендах, на офіційних веб-сайтах.
 17. брати участь у роботі вищого колегіального органу громадського самоврядування Коледжу з правом дорадчого голосу;
 18. брати участь у засіданнях педагогічної ради Коледжу та інших робочих і дорадчих органів;
 19. ініціювати розгляд питань на чергових та позачергових засіданнях наглядової ради шляхом внесення їх до порядку денного;
 20. вносити пропозиції до проектів рішень наглядової ради;
 21. надавати рекомендації керівництву наглядової ради з усіх питань, що віднесені до її компетенції.

Рішення наглядової ради, прийняті в межах її компетенції, вводяться в дію наказом директора Коледжу і є обов’язковими для виконання усіма працівниками Коледжу.

Ухвалені наглядовою радою рішення в 5-денний термін доводяться до відома педагогічної ради та директора Коледжу і є обов`язковими для розгляду та вжиття відповідних заходів.

8.2.7. Наглядову раду очолює її голова, який несе персональну відповідальність за виконання покладених на неї завдань.

Голова наглядової ради:

 1. визначає функціональні обов’язки заступника, секретаря і членів наглядової ради;
 2. планує та координує роботу наглядової ради;
 3. скликає і веде засідання наглядової ради, затверджує її рішення;
 4. складає звіт про діяльність наглядової ради, який затверджується на засіданні наглядової ради;
 5. представляє наглядову раду у державних та громадських установах, підприємствах і організаціях;
 6. здійснює інші повноваження та функції відповідно до законодавства.

8.2.9. Засідання наглядової ради є правомочним, якщо на ньому присутні не менше двох третин її членів.

Рішення наглядової ради Коледжу вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше 50% членів, присутніх на її засіданні. Розгляд питань наглядовою радою та прийняті ухвали фіксуються в протоколах засідань, які підписують голова і секретар наглядової ради.

8.3. Для вирішення поточних питань діяльності Коледжу утворюються робочі органи – приймальна комісія, адміністративна рада, методична рада, та дорадчі органи – рада міжнародного спортивного співробітництва тощо, діяльність яких визначається положеннями.

9. Органи громадського самоврядування

 1. - Конференція), включаючи виборних представників з числа студентів..

9.1.1. Конференція формується з усіх категорій учасників освітнього процесу. При цьому не менш, як 75 відсотків складу делегатів (членів) Конференції мають становити педагогічні працівники Коледжу, які працюють в Коледжі на постійній основі, і не менше як 15 відсотків – виборні представники з числа студентів Коледжу, які обираються студентами шляхом прямих таємних виборів.

9.1.2.Конференція скликається не рідше одного разу на рік. Її позачергове засідання може бути скликане за рішенням директора або педагогічної ради Коледжу. Термін повноважень делегатів Конференції складає один рік.

9.1.3. Рішення Конференції вважається правомочним, якщо в голосуванні брало участь не менше 2/3 делегатів Конференції. Рішення ухвалюється простою більшістю голосів присутніх відкритим або таємним голосуванням. Регламент роботи затверджується Конференцією. На Конференції обирається її голова, секретар, мандатна і лічильна комісії.

9.1.4. Конференція Коледжу виконує такі функції:

1) за поданням педагогічної ради погоджує статут, зміни та доповнення до нього;

2) обирає претендентів на посаду директора Коледжу шляхом таємного голосування і подає свої пропозиції МОН;

3) щорічно заслуховує звіт директора Коледжу та оцінює його діяльність;

4) обирає комісію з трудових спорів відповідно до законодавства про працю;

5) затверджує правила внутрішнього розпорядку Коледжу і колективний договір;

6) розглядає за обгрунтованим поданням наглядової або педагогічної ради Коледжу питання про дострокове припинення повноважень директора Коледжу;

7) розглядає інші питання діяльності Коледжу.

9.2. В Коледжі діє студентське самоврядування, яке є невід’ємною частиною громадського самоврядування Коледжу. Студенти, які навчаються в Коледжі, мають рівні права на участь у студентському самоврядуванні. Студентське самоврядування забезпечує захист прав та інтересів студентів та їхню участь в управлінні Коледжем. Студентське самоврядування здійснюється безпосередньо студентами і через органи студентського самоврядування, що обираються шляхом прямого таємного голосування студентів.

9.2.1. У своїй діяльності студентське самоврядування керуються законодавством, цим статутом та положенням про студентське самоврядування.

9.2.2. Органи (рада, конференція)) студентського самоврядування:

1) беруть участь в управлінні Коледжем у порядку, встановленому Законом України «Про вищу освіту» та Статутом Коледжу;

2) беруть участь в обговоренні та вирішенні питань удосконалення освітнього процесу, призначення стипендій, організації дозвілля, оздоровлення, побуту та харчування;

3) проводять організаційні, просвітницькі, спортивні, оздоровчі та інші заходи;

4) беруть участь у заходах (процесах) щодо забезпечення якості вищої освіти;

5) захищають права та інтереси студентів, які навчаються в Коледжі;

6) делегують своїх представників до робочих, консультативно-дорадчих органів;

7) приймають акти, що регламентують їх організацію та діяльність;

8) беруть участь у вирішенні питань забезпечення належних побутових умов проживання студентів у гуртожитках та організації харчування студентів;

9) розпоряджаються коштами та майном, що перебувають на балансі та банківських рахунках органів студентського самоврядування;

10) вносять пропозиції щодо змісту навчальних планів і програм;

11) вносять пропозиції щодо розвитку матеріальної бази Коледжу, у тому числі з питань, що стосуються побуту та відпочинку студентів;

12) мають право оголошувати акції протесту;

13) виконують інші функції, передбачені Законом України «Про вищу освіту» та Положенням про студентське самоврядування Коледжу;

14) забезпечують захист прав та інтересів студентів, які навчаються в Коледжі, та їх участь в управлінні Коледжем;

15) сприяють творчій діяльності студентів;

16) забезпечують профільне навчання з обраного виду спорту;

17) створюють різноманітні гуртки, товариства, обєднання, клуби за інтересами, спортивні клуби;

18) організовують співробітництво зі студентами інших вищих закладів освіти і молодіжними організаціями;

19) сприяють проведенню соціологічних досліджень серед студентів;

20) сприяють працевлаштуванню випускників;

21) беруть участь у вирішенні питань міжнародного обміну студентами;

22) сприяють поліпшенню умов відпочинку.

9.2.3. Керівництво Коледжу забезпечує належні умови для діяльності студентського самоврядування (надає приміщення, меблі, обладнання, відводить місця для встановлення інформаційних стендів тощо).

9.2.4. Вищим органом студентського самоврядування є конференція студентів, яка:

1) ухвалює положення про студентське самоврядування Коледжу, визначає структуру, повноваження та порядок проведення прямих таємних виборів ради студентського самоврядування;

2) заслуховує звіти ради студентського самоврядування та дає їм відповідну оцінку.

9.2.5. За погодженням із радою студентського самоврядування в Коледжі приймається рішення про:

1) призначення заступників директора, які відповідають за роботу із студентами;

2) затвердження правил внутрішнього розпорядку Коледжу в частині, що стосується студентів;

3) інші питання студентського самоврядування, передбачені законодавством.

9.2.6. Адміністрація Коледжу не має права втручатися в діяльність органів студентського самоврядування.

9.2.7. Фінансовою основою студентського самоврядування є членські внески студентів, розмір яких встановлюється вищим органом студентського самоврядування Коледжу. Розмір місячного членського внеску однієї особи не може перевищувати одного відсотка прожиткового мінімуму, встановленого законодавством.

10. Майно Коледжу

10.1. Майно Коледжу становлять основні фонди та обігові кошти, а також цінності, вартість яких відображається в самостійному балансі Коледжу.

10.2. Державне нерухоме майно, закріплене за Коледжем на праві господарського відання відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 18 березня 2016р. №285 «Про закріплення державного майна за Олімпійським коледжем імені Івана Піддубного», використовується ним у господарській діяльності з урахуванням обмежень, встановлених законодавством для бюджетних установ.

10.3. Здійснюючи право господарського відання, Коледж володіє, користується та розпоряджається зазначеним майном, вчиняючи щодо нього дії, які не суперечать законодавству України та цьому статутові. Розпорядження закріпленим за Коледжем майном здійснюється з дозволу МОН у порядку, встановленому законодавством.

10.4.Джерелом формування майна Коледжу є:

1) майно, передане Коледжу громадськими організаціями;

2) майнова допомога міжнародних організацій, вітчизняних та іноземних благодійників;

3) майнові пожертвування юридичних і фізичних осіб;

4) надходження від надання платних послуг;

5) інше майно, набуте на підставах, не заборонених законодавством України.

10.5. Коледж користується земельними ділянками в порядку, встановленому Земельним кодексом України.

10.6. З дозволу МОН Коледж має право передавати в оренду майно в порядку, встановленому законодавством України.

10.7. Збитки, завдані Коледжу внаслідок виконання рішень органів державної влади чи органів місцевого самоврядування, підлягають відшкодуванню зазначеними органами, фізичними та юридичними особами добровільно або за рішенням суду.

10.8. Інші збитки, завдані Коледжу, відшкодовуються винними особами у встановленому порядку відповідно до законодавства.

11. Фінансово-господарська діяльність Коледжу

11.1. Коледж здійснює свою діяльність на основі кошторису – основного планового фінансового документу, яким на бюджетний період встановлюються повноваження щодо отримання надходжень і розподіл бюджетних асигнувань на взяття бюджетних зобов`язань та здійснення платежів для виконання своїх функцій та досягнення результатів, визначених відповідно до бюджетних призначень, керуючись Бюджетним кодексом України.

11.2. Джерелами формування кошторису Коледжу є:

1) бюджетні асигнування в розмірі, передбаченому нормативами фінансування освіти для забезпечення вивчення навчальних предметів у обсягах Державних стандартів освіти, а також на забезпечення гуртожитком, харчування осіб, які навчаються в Коледжі, відповідно до затверджених натуральних норм харчування, та безкоштовне користування підручниками;

2) кошти на виплату стипендій студентам Коледжу;

3) добровільні грошові внески і пожертвування підприємств, установ, організацій та окремих громадян, іноземних юридичних та фізичних осіб;

4) кошти, отримані за надання платних послуг, надходження від платних послуг, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 №796 «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної та комунальної форми власності».

11.3. Бюджетні надходження на утримання Коледжу використовуються відповідно до вимог законодавства та інших нормативно-правових актів.

11.4. Відносини Коледжу з іншими установами, організаціями, підприємствами і громадянами в усіх сферах діяльності здійснюється на основі договорів.

11.5. Питання соціального розвитку, включаючи поліпшення умов праці, життя та здоровя членів трудового колективу, вирішуються трудовим колективом, якщо інше не передбачено законодавством.

11.6. Коледж має право на придбання та оренду необхідного обладнання та інших матеріальних ресурсів, на користування послугами підприємств, установ, організацій або фізичних осіб, фінансування за рахунок власних надходжень заходів, що сприяють поліпшенню соціально-побутових умов колективу.

11.7. Коледж самостійно визначає відповідно до законодавства України та Положення про преміювання, що діє в Коледжі, розміри преміювання працівників, що затверджуються директором.

11.8. Коледж має право сприяти вирішенню питань, пов’язаних з поліпшенням житлово-побутових умов працівників Коледжу, їх сімей, створенням матеріально-технічної бази для їх оздоровлення, поліпшення умов праці, побуту та відпочинку.

11.9. Коледж має право укладати договори про співробітництво і обмін спортивними делегаціями з іншими навчальними закладами, підприємствами, установами та організаціями.

11.10. Особи, які навчаються в Коледжі, забезпечуються місцем у гуртожитку, харчуванням за встановленими нормами. Студенти отримують стипендію та матеріальну допомогу в установленому порядку.

11.11. Витрати на проведення спортивних змагань та навчально-тренувальних зборів для осіб, які навчаються в Коледжі, здійснюється згідно з нормами витрат на проведення спортивних змагань та навчально-тренувальних зборів, затверджених в установленому порядку.

11.12. З метою забезпечення підвищення спортивної майстерності та успішних виступів спортсменів Коледжу у державних та міжнародних змаганнях, спортсмени-учасники цих змагань та навчально-тренувальних зборів, що проводяться згідно із затвердженими календарними планами та повязані з великими і тривалими фізичними навантаженнями, забезпечуються додатковим спеціальним харчуванням за встановленими нормами у відповідності до постанови КМУ від 22.11.2004 року та редакції Постанови КМУ №211 від 23.03.2016 року.

11.13. Коледж використовує свої доходи (надходження) виключно для фінансування видатків на його утримання, реалізації мети, цілей, завдань та напрямків його діяльності, визначених законами України, постановами Кабінету Міністрів України та цим статутом.

11.14. Забороняється розподіл отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників, працівників Коледжу (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших, пов’язаних з ними, осіб.

11.15. Включення Коледжу до Реєстру неприбуткових підприємств, установ та організацій (надалі – Реєстр) здійснюється контролюючим органом з присвоєнням Коледжу ознаки неприбутковості.

12. Матеріально-технічна база Коледжу

12.1. Матеріально-технічна база Коледжу включає будівлі, споруди, землю, комунікації, обладнання, транспортні засоби, інші матеріальні цінності, вартість яких відображено у балансі Коледжу.

12.2. Коледж має земельні ділянки, де розміщуються спортивний та географічний майданчики, зона відпочинку, господарські будівлі, гуртожитки.

12.3. Коледж відповідно до законодавства України користується землею, іншими природними ресурсами і несе відповідальність за дотримання вимог та норм за їх охорону.

12.4. Вилучення основних фондів, оборотних коштів та іншого майна Коледжу проводиться лише у випадках, передбачених законодавством. Збитки, завдані Коледжу внаслідок порушення його майнових прав іншими юридичними та фізичними особами, відшкодовуються відповідно до законодавства України.

13. Медичне обслуговування осіб, які навчаються у Коледжі

13.1. З метою збереження життя та здоровя осіб, які навчаються у Коледжі в умовах інтенсивної спортивно-тренувальної діяльності, в Коледжі функціонує медична частина, яка здійснює цілодобовий догляд за станом їх здоровя.

13.2. Медико-біологічне забезпечення спортивно-тренувальної діяльності в Коледжі здійснюється медичним персоналом Коледжу та Українським центром спортивної медицини шляхом проведення лікувально-профілактичної роботи, поглиблених лікарських обстежень, контролю за здоровям осіб, які навчаються у Коледжі, медико-педагогічного нагляду за функціональним станом їхнього організму в умовах значних фізичних навантажень, організації раціонального та висококалорійного харчування, проведення комплексних заходів щодо відновлення сил і підвищення загартованості та працездатності організму.

13.3. Медична частина здійснює:

1) медичний контроль за особами, які навчаються у Коледжі, в період тренувальних занять, навчально-тренувальних зборів, змагань;

2) відбір абітурієнтів, визначення стану їхньої функціональної підготовки;

3) здійснення лікувально-профілактичних та відновлювальних заходів.

14. Міжнародне співробітництво

14.1. Міжнародне співробітництво та зовнішньоекономічна діяльність здійснюється Коледжем відповідно до законів України «Про вищу освіту», «Про освіту», «Про загальну середню освіту», законодавства України у цій сфері та міжнародного права.

15. Реорганізація або ліквідація Коледжу

15.1. Рішення про реорганізацію або ліквідацію Коледжу приймає МОН відповідно до законодавства України. Ліквідації, реорганізації чи злиття Коледжу з іншими закладами освіти, юридичними особами, приймається з урахуванням рішення трудового колективу. У випадку не врахування та/або не дотримання рішення тудового колективу колективу, прийняте рішення вважається обмеженням передбаченої законодавством автономії та цивільної правоздатності.

З часу призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження щодо управління Коледжем.

15.2. Ліквідація або реорганізація проводяться відповідно до вимог законодавства України.

15.3.У випадку реорганізації або ліквідації права та зобов’язання Коледжу переходять до правонаступників.

15.4. При реорганізації та ліквідації Коледжу працівникам, які підлягають звільненню, особам, які навчаються, гарантується збереження їх прав відповідно до законодавства України.

15.5. Цивільна правоздатність Коледжу припиняється з дня внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців запису про припинення правоздатності Коледжу.

15.6. У разі ліквідації чи реорганізації Коледжу (злиття, приєднання, поділу, виділення, перетворення) його активи мають бути передані одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховані до доходу бюджету.

16. Порядок внесення змін і доповнень до Статуту

16.1. Зміни та доповнення до статуту приймаються і погоджуються конференцією трудового колективу Коледжу шляхом викладення його в новій редакції та затверджуються МОН.

16.2. Статут (нова редакція) вступає в дію з дня його реєстрації.